ซีเกมส์รายการแข่งขันกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของภูมิภาคอาเซียน

                การที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทางด้านการกีฬาของภูมิภาคอาเซียน คืออีกหนึ่งบทบาทความสำคัญสำหรับประเทศที่มีรกรากอยู่ในแถบภูมิภาคอาเซียนนี้ ทุกประเทศที่อยู่ในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ทำการรวมตัวกันจัดตั้งรายการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อว่าซีเกมส์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างการกีฬาภายในประเทศให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิม และสามารถนำประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งทางด้านกีฬาทั้งในเอเชียและในระดับโลกได้ในสักวันหนึ่งอย่างภาคภูมิใจ พร้อมทั้งยังทำให้เชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นอีกด้วย

ครั้งแรกของการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งรายการแข่งขันกีฬาสำหรับประเทศภูมิภาคในแถบอาเซียน ได้มีการตั้งชื่อการจัดรายการแข่งขันกีฬารายการนี้ว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า เซียปเกมส์ (SEAP Games) เป็นการเรียกจากอักษรย่อของตัวแรกในภาษาอังกฤษ Southeast Asian Peninsular Games ซึ่งเป็นชื่อของรายการแข่งขันกีฬานี้ โดยรายการกีฬาแหลมทองนั้นเป็นการเสนอแนวคิดของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ในครั้งที่ร่วมประชุมตกลงกันที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้ตกลงก่อตั้งสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้น โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ในรายการนี้ ได้แก่ ประเทศไทย สหพันธรัฐมาลายา  เวียดนามใต้ ราชอาณาจักรลาว ประเทศพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา และสิงค์โปร์ รวมทั้งหมด 7 ประเทศ

โดยการจัดรายการแข่งขันกีฬาเซียปเกมส์ครั้งที่ 1 ได้จัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย สหพันธรัฐมลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยกันทั้งหมด 12 ชนิด โดยมีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 527 คน ซึ่งสำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการนี้ในครั้งต่อมา ซึ่งระยะเวลาในการจัดการแข่งขันได้มีการกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทุก ๆ 2 ปี จนกระทั่งมาถึงในครั้งที่ 8 สหพันธ์กีฬาแหลมทองได้มีมติตกลงให้ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาเซียปเกมส์เข้ามาเพิ่มเติม ในการแข่งขันกีฬารายการนี้ด้วย นอกจากนี้ในปีเดียวกันทางสหพันธ์กีฬาแหลมทองได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asian Games และเรียกรายการแข่งขันรายการนี้ใหม่ว่า ซีเกมส์

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันถึง 11 ประเทศ โดยมีการเพิ่มเติมอีกสองประเทศต่อมาในภายหลังคือ ประเทศบรูไน ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 10 และ ติมอร์-เลสเตร์ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ซึ่งในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ปีล่าสุดได้จัดขึ้นในปี 2017 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และจะจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2019 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ในจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ขึ้นมาทั้งหมด ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของเหรียญทองมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน